महाराष्ट्र शासन
शिक्षण संचालनालय
(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)
Skip Navigation Links
शिक्षण संचालनालय(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),पुणे महाराष्ट्र राज्य
अ.क्र. अधिकार्‍याचे नाव व पदनाम एस.टी.डी. दूरध्वनी क्रमांक कार्यालय फॅक्स ई-मेल
श्री सर्जेराव जाधव ,
शिक्षण संचालक
(माध्य.व उच्च माध्य.)
०२० २६१२२४९१
२६१२१३९४
२६१२१३९६
२६१३२१४५ doesecondary@gmail.com
श्री.सुनिल मगर
शिक्षण सहसंचालक
(प्रशासन,अंदाज व नियोजन)
०२० २६१२२६४१
२६१२१३९४
२६१२१३९६
२६१३२१४५ doesecondary@gmail.com
श्री.गंगाधर म्हमाणे,
शिक्षण सहसंचालक
(माध्य.व उच्च माध्य.)
०२० २६१२६४६३
२६१२१३९४
२६१२१३९६
२६१३२१४५ doesecondary@gmail.com
श्री. रा.वि.गोधने
शिक्षण उपसंचालक(माध्य.)
०२० २६१२१३९४
२६१२१३९६
२६१३२१४५ doesecondary@gmail.com
श्री. र.पि.भोईर
शिक्षण उपसंचालक(अं.व नि.)
०२० २६१२१३९४
२६१२१३९६
२६१३२१४५ budgetsec@gmail.com
डॉ सुनिता जगदाळे
सहाय्यक संचालक
(स-पुस्तके)
०२० २६१२१३९४
२६१२१३९६
२६१३२१४५ doesecondary@gmail.com
श्री.मिलिंद देशमुख
प्रशासन अधिकारी (आस्था.)
०२० २६१२१३९४
२६१२१३९६
२६१३२१४५ doesecondary@gmail.com
श्री राजेश शिंदे
प्रशासन अधिकारी(माध्य.)
०२० २६१२१३९४
२६१२१३९६
२६१३२१४५ doesecondary@gmail.com
श्रीम ज्योती शिंदे
प्रशासन अधिकारी(अं.व नि.)
०२० २६१२१३९४
२६१२१३९६
२६१३२१४५ budgetsec@gmail.com
१० श्रीमती अश्विनी अशोक मुसळे
सहाय्यक संचालक (लेखा)
०२० २६१२१३९४
२६१२१३९६
२६१३२१४५ doesecondary@gmail.com
११ श्री.बा.ना.गरड
विशेष अधिकारी(र.व का.)
०२० २६१२१३९४
२६१२१३९६
२६१३२१४५ doesecondary@gmail.com
१२ श्री ए.न.कुलकर्णी
अधीक्षक अंदाज व नियोजन
०२० २६१२१३९४
२६१२१३९६
२६१३२१४५ doesecondary@gmail.com
१३ श्री के.टी.ढाले
अधीक्षक शिष्य वृत्ती शाखा
०२० २६१२१३९४
२६१२१३९६
२६१३२१४५ doesecondary@gmail.com
१५ श्री डी.एन.सोनवणे
अधीक्षक उच्च माध्यमिक शाखा
०२० २६१२१३९४
२६१२१३९६
२६१३२१४५ doesecondary@gmail.com
१६ श्री एस.बी.साबळे
अधीक्षक माध्यमिक शाखा
०२० २६१२१३९४
२६१२१३९६
२६१३२१४५ doesecondary@gmail.com
१७ श्री एस.एस.शिंत्रे
अधीक्षक माध्यमिक शाखा
०२० २६१२१३९४
२६१२१३९६
२६१३२१४५ doesecondary@gmail.com
योजना
Skip Navigation Links.
माहिती अधिकार
Skip Navigation Links.
शासन निर्णय
Skip Navigation Links.
कार्यालय सूची व दूरध्वनी क्रमांक
Skip Navigation Links.
महत्वाच्या वेबसाईट
Skip Navigation Links.
Best View in Internet Explorer 6 and later. Screen Resolution : 1024 X 786
Copyright © All rights reserved.
Powered by Prabodh Sanganak Seva Kendra